office@torfehco.ir 22899646 - 21 (0) 98+
المان – جداول قیمت گذاری

سبک 1

پس زمینه رنگی

استاندارد

راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان25 / ماهانه

کامل

راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان45 / ماهانه

حرفه ایی

راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان60 / ماهانه

استاندارد

راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان25 / ماهانه

کامل

راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان45 / ماهانه

حرفه ایی

راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان60 / ماهانه

استاندارد

راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان19 / ماهانه

کامل

راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان39 / ماهانه

حرفه ایی

راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان49 / ماهانه

استاندارد

راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان25 / ماهانه

کامل

راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان45 / ماهانه

حرفه ایی

راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان60 / ماهانه

استاندارد

راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان25 / ماهانه

کامل

راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان45 / ماهانه

حرفه ایی

راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس
تومان60 / ماهانه

سبک 2

خط حاشیه رنگی

استاندارد

تومان25 / ماهانه
راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

کامل

تومان45 / ماهانه
راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

حرفه ایی

تومان60 / ماهانه
راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

استاندارد

تومان25 / ماهانه
راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

کامل

تومان45 / ماهانه
راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

حرفه ایی

تومان60 / ماهانه
راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

استاندارد

تومان25 / ماهانه
راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

کامل

تومان45 / ماهانه
راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

حرفه ایی

تومان60 / ماهانه
راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

استاندارد

تومان25 / month
راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

کامل

تومان45 / ماهانه
راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

حرفه ایی

تومان60 / ماهانه
راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

استاندارد

تومان25 / ماهانه
راه اندازی رایگان
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
2 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

کامل

تومان45 / ماهانه
راه اندازی رایگان
40 گیگابایت فضا
700 گیگابایت پهنای باند
3 سال مجوز
دارای آنتی ویروس

حرفه ایی

تومان60 / ماهانه
راه اندازی رایگان
50 گیگابایت فضا
1 ترابایت پهنای باند
5 سال مجوز
دارای آنتی ویروس